Statut


Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek

Zatwierdzony w dniu 14.02.2009 na zebraniu założycielskim. Ze zmianami zatwierdzonymi dnia 16.05.2009 r. na drugim zebraniu założycielskim. Ze zmianami zatwierdzonymi dnia 01.05.2010 r. na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Ze zmianami zatwierdzonymi dnia 20.11.2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Ze zmianami zatwierdzonymi dnia 24.06.2017 r. na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania

ROZDZIAŁ III - Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ V - Majątek i gospodarka finansowa

ROZDZIAŁ VI - Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek zwane dalej Stowarzyszeniem, którego akronim brzmi SPF, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
§ 2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz szeroko rozumianej pomocy zwierzętom, w szczególności fretkom, przez prowadzenie akcji adopcyjnych fretek, edukacji oraz przeciwdziałanie w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt, a w szczególności fretek.
§ 6. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności na rzecz szeroko rozumianej pomocy zwierzętom, a w szczególności fretkom. Stanowi ono narzędzie do realizacji określonych celów, nie jest celem samym w sobie.
§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.
§ 8. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może należeć do krajowych organizacji o podobnych celach, a także może wchodzić w skład federacji takich organizacji. Decyzję o współpracy czy przystąpieniu podejmuje Zarząd.
§ 9. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci, legitymacji, znaków i odznak według zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.
§ 10. Stowarzyszenie wykorzystuje Internet, między innymi pocztę elektroniczną, forum dyskusyjne i stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych, jako podstawową drogę komunikacji między członkami stowarzyszenia jak i osobami zainteresowanymi.

ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania

§ 11. Celami Stowarzyszenia są:
1. Dobroczynność.
2. Prowadzenie akcji adopcyjnych fretek.
3. Propagowanie wiedzy o fretkach.
4. Kształtowanie i promowanie prawidłowej opieki nad fretkami.
5. Publikowanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat wiedzy o zwierzętach, a w szczególności fretkach.
6. Działania na rzecz zapobiegania niekontrolowanemu i niewłaściwemu rozmnażaniu fretek poprzez propagowanie kastracji.
7. Działania mające na celu doprowadzenie do uznania ukończonego 8 tygodnia życia za dolną granicę wieku odstawienia fretek od matki.
8. Dążenie do zakazu handlu fretkami w sklepach i na targowiskach.
9. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności fretek, oraz obrony ich praw.
10. Przeciwdziałanie okrutnemu traktowaniu zwierząt, w szczególności fretek.
11. Działania na rzecz ochrony środowiska.
12. Działania na rzecz poprawy środowiska życia zwierząt, w szczególności fretek.
13. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom, a w szczególności fretkom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego. Sposób prowadzenia interwencji reguluje „Regulamin prowadzenia interwencji SPF”.
14. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
15. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i jest prowadzona jako nieodpłatna działalność statutowa. W szczególności do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zalicza się:
• działalność pozostałych organizacji członkowskich
• działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
• pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• działalność wspomagająca edukację
• pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie intensywnych działań zmierzających do znalezienia nowych opiekunów niechcianym fretkom, pośrednictwo w przekazywaniu niechcianych i porzuconych fretek nowym opiekunom, organizowanie tymczasowych miejsc ich przechowania oraz finansowanie opieki lekarskiej.
2. Organizowanie ogólnopolskich kampanii tematycznych przeprowadzanych w sferach: informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, oświatowej, wychowawczej i interwencyjnej oraz uczestniczenie w różnych imprezach masowych, których celem jest promowanie wiedzy o zwierzętach, w szczególności fretkach.
3. Interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności fretek, reagowanie na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie, wydawanie publicznych oświadczeń i czynny protest w ramach obowiązującego prawa oraz współpraca z innymi organizacjami przeciwdziałającymi takiemu traktowaniu.
4. Organizowanie akcji edukacyjnych dotyczących wiedzy o fretkach i właściwej opieki nad nimi.
5. Współpraca z placówkami naukowymi, lekarzami weterynarii i służbą weterynaryjną, producentami karm, innymi organizacjami oraz firmami na rzecz wypracowania i kształtowania standardów jakościowych dotyczących żywienia, usług weterynaryjnych i prawidłowej opieki na każdym etapie życia fretek.
6. Organizowanie i promowanie akcji profilaktycznych dotyczących zdrowia fretek.
7. Prowadzenie strony internetowej i forum dyskusyjnego Stowarzyszenia oraz profili w mediach społecznościowych.
8. Wspieranie schronisk dla zwierząt oraz osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek pieniędzy i darów na ich rzecz oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań.
9. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt.

ROZDZIAŁ III - Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 14. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna - obywatel Polski, jak i cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski - pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.
§ 15. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat może należeć do Stowarzyszenia i mieć prawa członkowskie (z wyjątkiem biernego prawa wyborczego) pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych.
§ 16. Kandydaci na członków zwyczajnych i wspierających składają pisemną deklarację oraz ankietę i dokonują wpłaty składek minimum za pierwsze pół roku z góry na konto Stowarzyszenia, a Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 14 dni informuje o przyjęciu do Stowarzyszenia. Kandydaci na członków zwyczajnych stają się członkami zwyczajnymi z dniem wysłania zawiadomienia o przyznaniu członkostwa przez Zarząd. Kandydaci na członków wspierających stają się członkami wspierającymi po wyrażeniu przez Zarząd zgody na przyjęcie do Stowarzyszenia, z dniem wysłania zawiadomienia o przyznaniu członkostwa przez Zarząd.
§ 17. Każdy członek powinien aktywnie brać udział w dyskusjach i głosowaniach. Uchylenie się od głosowania lub brak udziału w głosowaniu są równoznaczne z akceptacją wyników głosowania.
§ 18. Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia i prowadzić działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.
§ 19. Członkowie założyciele stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.
§ 20. Członkowie wspierający działają w formie wolontariatu. Zostają powołani na podstawie decyzji Zarządu. Nie mają prawa głosu, jednak w swoich działaniach mogą powoływać się na Stowarzyszenie w zakresie i w czasie określonym przez Zarząd. Deklarują pisemnie stałą lub czasową pomoc. Osoby te muszą działać zgodnie z zasadami statutu Stowarzyszenia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia potrzebna jest zgoda przedstawicieli ustawowych.
§ 21. Członkiem wspierającym, na podstawie decyzji Zarządu, może zostać:
1. Każda osoba fizyczna, krajowa bądź zagraniczna, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
2. Każda osoba prawna, krajowa bądź zagraniczna, która zadeklarowała pisemnie stałą lub wydatną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 22. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele, dla których powołane jest Stowarzyszenie.
§ 23. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia.
§ 24. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.
3. Udziału we wszelakich formach działalności Stowarzyszenia.
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Rekomendacji nowych członków zwyczajnych i honorowych.
6. Potwierdzania przynależności do Stowarzyszenia przez okazywanie legitymacji lub innych zatwierdzonych znaków oraz odznak Stowarzyszenia.
§ 25. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Służenia pomocą członkom Stowarzyszenia.
§ 26. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnego opłacania składek.
§ 27. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak współuczestniczyć w wyborach i innych działaniach decyzyjnych stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 28. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 29. Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z ewidencji członków z powodu niepłacenia składek za okres pół roku. Skreślenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Wykluczenia decyzją Zarządu z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, podjętą po rozpatrzeniu pisemnego wniosku co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.
4. Śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 30. Decyzję o skreśleniu i/lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd w formie uchwały.
§ 31. Z ustaniem członkostwa wiąże się obowiązek złożenia legitymacji oraz odznak Stowarzyszenia.
§ 32. Z ustaniem członkostwa nie przysługuje zwrot wpłaconych składek ani żadnych innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 33. Od uchwały Zarządu o skreśleniu i/lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni w formie pisemnej. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia

§ 34. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 35. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 36. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków poprzez forum dyskusyjne Stowarzyszenia i pocztę elektroniczną, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
§ 37. Jeżeli w podanym terminie na zwyczajne Walne Zebranie Członków przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. Dopuszcza się podanie drugiego terminu Walnego Zebrania Członków przy zwoływaniu pierwszego terminu Walnego Zebrania i powiadomienie członków Stowarzyszenia łącznie o pierwszym i drugim terminie Walnego Zebrania.
§ 38. Walne Zebranie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd a) z inicjatywy Zarządu, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Zebranie musi odbyć się najpóźniej 21 dni od złożenia wniosku. Jeżeli Zarząd, pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Walnego Zebrania Członków, może je zwołać Komisja Rewizyjna.
§ 39. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez forum dyskusyjne Stowarzyszenia, pocztę elektroniczną i profil w mediach społecznościowych, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 40. Dopuszcza się przeprowadzanie Walnych Zebrań Członków za pomocą środków łączności elektronicznej, w tym takich jak telefon, telekonferencje, łączność internetowa itp. o ile zgodę na taką formę Zebrania wyrazi co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 41. Głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych przeprowadza się według regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
§ 42. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę biorących udział w głosowaniu członków uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie i opowiedziała się wymagana w statucie liczba członków uczestniczących w Walnym Zebraniu. Głosowanie jest tajne, jeżeli przedmiotem głosowania jest odwołanie prezesa, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. Dopuszcza się udział i możliwość głosowania w Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo pisemne do udziału w Walnym Zebraniu i głosowania. Każdy członek uprawniony do głosowania ma jeden głos. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z prawem bądź z postanowieniami statutu jest nieważna.
§ 43. Dla ważności wyniku głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych, posiadającego moc uchwały Walnego Zebrania Członków, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
1. Udokumentowane przekazanie wszystkim uprawnionych do głosowania porządku obrad i projektów uchwał,
2. Udział w głosowaniu stacjonarnym i za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych co najmniej połowy ogółu członków zwyczajnych.
§ 44. Głosowanie tajne będzie mogło odbyć się wyłącznie, gdy za zgodą połowy ogółu członków zwyczajnych głosy oddane za pomocą poczty elektronicznej będzie mógł zobaczyć wyłącznie wyznaczony przez Komisję Skrutacyjną administrator lub gdy głosowanie odbędzie się za pomocą dedykowanych systemów informatycznych, o ile te uniemożliwią identyfikację osób w połączeniu z oddanymi głosami.
§ 45. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej połowa członków zwyczajnych, a w tym a) Prezes, b) jeden lub więcej z pozostałych członków Zarządu i c) dwóch lub więcej członków Komisji Rewizyjnej. Dopuszcza się uczestniczenie w głosowaniu takich uchwał przez udzielenie w formie pisemnej innemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia pełnomocnictwa do ich głosowania.
§ 46. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.
2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu.
3. Wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego.
5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Uchwalanie zmian statutu.
10. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 47. Z posiedzeń Walnego Zebrania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zakończonych podjęciem uchwały sporządza się protokół zawierający pełną treść podjętej uchwały ze stwierdzeniem jej zgodności ze statutem.
§ 48. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
§ 49. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Mandat członków zarządu i Komisji rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
§ 50. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach Stowarzyszenia.
§ 51. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 - 7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
§ 52. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
§ 53. Pierwszy skład Zarządu powołuje Zebranie Założycielskie.
§ 54. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
§ 55. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji lub jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu ustanie, Zarząd może dokooptować nowego członka Zarządu spośród uprawnionych członków Stowarzyszenia na okres do najbliższego Walnego Zebrania, które zatwierdzi ten wybór lub wybierze inną osobę na członka Zarządu.
§ 56. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większości głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej trzech członków Zarządu, w tym Prezesa. Mogą w nich brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby spośród oraz spoza Stowarzyszenia i członkowie Komisji Rewizyjnej. Dopuszcza się przeprowadzanie posiedzeń za pomocą dostępnych dla wszystkich członków Zarządu środków łączności, w tym takich jak telefon, telekonferencje, łączność internetowa itp. Dopuszcza się udział i możliwość głosowania w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo pisemne do udziału w posiedzeniu i głosowania.
§ 57. Zarząd może zasięgać opinii członków Stowarzyszenia przez wykorzystanie forum dyskusyjnego Stowarzyszenia lub profile w mediach społecznościowych tj. poprzez ankiety i głosowania niewiążące swym wynikiem późniejszych decyzji Zarządu.
§ 58. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zebrania, w szczególności z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.
§ 59. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.
3. Sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
6. Ustalanie składek członkowskich.
7. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, wiceprezesa i skarbnika oraz powierzanie i odbieranie innych funkcji pozostałym członkom zarządu.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
9. Przyjmowanie i wykluczanie członków.
10. Uchwalanie budżetu.
11. Ustalanie kierunku współpracy z członkami wspierającymi.
12. Ustalanie zawartości strony Internetowej Stowarzyszenia, administrowanie forum dyskusyjnym oraz działami organizacji na forum dyskusyjnym oraz profilami w mediach społecznościowych lub wyznaczanie osób za nie odpowiedzialnych.
13. Utrzymywanie sprawnej komunikacji między członkami Stowarzyszenia poprzez forum internetowe Stowarzyszenia, pocztę elektroniczną i profile w mediach społecznościowych.
14. Utrzymanie domeny internetowej Stowarzyszenia przez cały okres działalności Stowarzyszenia.
15. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji/działów Stowarzyszenia.
16. Wprowadzanie zmian w przedmiocie działalności gospodarczej.
§ 60. Reprezentację Stowarzyszenia wykonuje we wszystkich sprawach Prezes Zarządu lub łącznie Wiceprezes z jednym Członkiem Zarządu. Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie Wiceprezes z jednym Członkiem Zarządu składa za Stowarzyszenie wszelkie oświadczenia woli we wszelkich sprawach. Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie Wiceprezes z jednym Członkiem Zarządu dokonuje innych czynności wobec osób trzecich w zakresie wszelkich spraw związanych z działaniem Stowarzyszenia.
§ 61. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami Zarządu.
2. Nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Muszą mieć ukończone 18 lat.
§ 62. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni stowarzyszenia.
§ 63. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej jest powoływany przez zebranie założycielskie.
§ 64. Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji członkowie Komisji mogą dokooptować nowego członka Komisji spośród uprawnionych członków Stowarzyszenia na okres do najbliższego Walnego Zebrania, które zatwierdzi wybór lub wybierze inną osobę na członka Komisji Rewizyjnej.
§ 65. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej dwóch członków Komisji w tym Przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia Komisji. Dopuszcza się przeprowadzanie posiedzeń za pomocą dostępnych dla wszystkich członków Komisji Rewizyjnej środków łączności, w tym takich jak telefon, telekonferencje, łączność internetowa itp. Dopuszcza się udział i możliwość głosowania w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo pisemne do udziału w posiedzeniu i głosowania.
§ 66. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej nie rzadziej niż raz w roku.
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 67. Walne Zebranie wybiera członków Sądu Koleżeńskiego, składającego się z 3 – 5 osób spoza Zarządu i spoza Komisji Rewizyjnej. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 68. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu 3 członków, w tym Przewodniczącego, który zwołuje posiedzenie Sądu. W przypadku równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący. Dopuszcza się przeprowadzanie posiedzeń za pomocą dostępnych dla wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego środków łączności, w tym takich jak telefon, telekonferencje, łączność internetowa itp. Dopuszcza się udział i możliwość głosowania w posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo pisemne do udziału w posiedzeniu i głosowania.
§ 69. Jeśli ktoś z członków Sądu Koleżeńskiego ustąpi w czasie trwania kadencji członkowie Sądu mogą dokooptować nowego członka Sądu spośród uprawnionych członków Stowarzyszenia na okres do najbliższego Walnego Zebrania, które zatwierdzi wybór lub wybierze inną osobę na członka Sądu Koleżeńskiego.
§ 70. Sąd koleżeński jest powoływany do rozpatrywania wszelkich sporów i konfliktów wewnątrz Stowarzyszenia.
§ 71. Wniosek o rozpatrzenie sporu może złożyć na piśmie każdy członek Stowarzyszenia lub Zarząd. Sąd Koleżeński ma 14 dni od przyjęcia zgłoszenia na podjęcie działań w celu jego rozwiązania.

ROZDZIAŁ V - Majątek i gospodarka finansowa

§ 72. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
1. Składek członkowskich.
2. Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia.
3. Dotacji, ofiarności publicznej i subwencji.
4. Działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
§ 73. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.
§ 74. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Do działalności gospodarczej zalicza się:
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
• wykończanie wyrobów włókienniczych
• produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
• produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
• pozostałe drukowanie
• sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
• sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
§ 75. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §11 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.
§ 76. Majątek Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.
§ 77. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 78. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 79. Stowarzyszenie nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”;
2. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4. Nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI - Postanowienia końcowe

§ 81. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne cele, które muszą być tożsame bądź zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 82. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.